ÇARDAK  BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda adresi, ada ve parseli, yüzölçümü, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen 1 ( BİR ) adet taşınmaz, Çardak  Belediyesi meclis salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
İhale şartnameleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çardak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

SAYI ADRESİ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİH VE SAATİ
1 TEKKE MAH. Eski Sanayi Mevkii 570 / 15 480.55  m2 ARSA 2.800.001 .46 TL 84.000,04 TL 12.06.2024
Saat:14:00

NOT : İHALEYE ÇIKICAK ARSA  5 KAT % 40  İMARLI AYRIK İKİZ  NİZAM 
KDV ORANI % 10 OLARAK ALINICAKTIR.
Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni Huzurunda Belediyemizce Hazırlanan Şartname Esasları Dahilinde Satışlarına Talipli Çıkmadığı veya Haddi Layık Bedeli Bulmadığı Taktirde 2 ‘inci İhalesinin 24.06.2024 tarihinde aynı saat ve aynı yerde İhalesi Yapılacaktır.

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 12.06.2024 tarihinde 11:00  saatinden önce Belediye İhale Birimine  teslim etmeleri gerekmektedir.

A-GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-Nüfus Cüzdan Sureti
2-Kanuni ikametgâh belgesi
3-Kayıtlı ise kayıtlı olduğu odadan oda kayıt belgesi

B-TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
2-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 
3-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklif vermeye yetkili olan kişilerin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter tasdikli imza sirküleri 
4-Dernek veya vakıf ise, ihaleye katılmaya ve yetkilendirilmeye dair alınmış yönetim kurulu kararı

C-ORTAK BELGELER:
1-Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi 
2-Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri
3-İlanda yazılı olan geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya milli bankalardan birinden alınmış teminat mektubu
4-Belediyemize borcu olmadığına dair Çardak  Belediyesi Tahsilat Biriminden alınacak borcu yoktur belgesi

D-ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:
1- Bu ihale için uygun olarak düzenlenmiş noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslarına göre temin edecekleri belgeler.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.            

Ziraat Bankası Lapseki Şubesi TR 87 0001 0000 7511 1283 1950 01 nolu hesap numarası

#ilangovtr Basın No ILN02039425