T.C.
AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1) İlçemiz Fatih ve Hamdibey Mahalleleriyle Adatepe Köyü sınırları içerisindeki mülkiyeti tam veya hisseli olarak belediyemize ait aşağıdaki listede bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile satılacaktır.

S. No

Mahalle/ Köy

Ada/ Parsel

Yüzölçümü (Metrekare)

Hisse Payı

Niteliği

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Saati

1

Fatih

229/182

509,70

Tam

Arsa

3.288.000,00

98.640,00

14:30

2

Hamdibey

174/17

375,95

Tam

Arsa

2.467.000,00

74.010,00

14:35

3

Hamdibey

174/27

350,59

Tam

Arsa

2.373.000,00

71.190,00

14:40

4

Hamdibey

175/4

376,06

Tam

Arsa

2.399.000,00

71.970,00

14:45

5

Hamdibey

175/7

370,71

Tam

Arsa

2.398.000,00

71.940,00

14:50

6

Hamdibey

2/31

334,52

Tam

Arsa

2.238.000,00

67.140,00

14:55

7

Hamdibey

513/1

306,67

Tam

Arsa

2.035.000,00

61.050,00

15:00

8

Hamdibey

463/5

351,08

Tam

Arsa

2.119.000,00

63.570,00

15:05

9

Hamdibey

561/7

556,21

Tam

Arsa

3.393.000,00

101.790,00

15:10

10

Hamdibey

561/8

494,61

Tam

Arsa

3.034.000,00

91.020,00

15:15

11

Hamdibey

288/11

368,40

Tam

Arsa

2.366.000,00

70.980,00

15:20

12

Hamdibey

288/12

367,81

Tam

Arsa

2.324.000,00

69.720,00

15:25

13

Hamdibey

288/13

366,85

Tam

Arsa

2.370.000,00

71.100,00

15:30

14

Hamdibey

288/14

359,09

Tam

Arsa

2.295.000,00

68.850,00

15:35

15

Hamdibey

288/15

373,04

Tam

Arsa

2.463.000,00

73.890,00

15:40

16

Hamdibey

288/16

360,63

Tam

Arsa

2.369.000,00

71.070,00

15:45

17

Hamdibey

288/17

383,81

Tam

Arsa

2.495.000,00

74.850,00

15:50

18

Adatepe

502/56

21870,08

17/100

Zeytinlik

2.417.000,00

72.510,00

15:55

2) İhaleler; 05 Haziran 2024 Çarşamba günü Saat 14.30’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecek olup,(Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.) Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3) İhalelere ilişkin şartname satış bedeli 2000,00 TL olup, şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacaklar şartnameyi satın almak zorundadır. Her taşınmaz için ayrı şartname satın alınacaktır.
4) İhaleyi kazanan gerçek ve tüzel kişiler ihale sonucunun tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masraflarıyla(Her türlü vergi, tellaliye ve diğer masraflar) beraber satış bedelini peşin yatırmak zorundadır.
5) Bu ilanda yazılı olmayan detay ve bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.
6) 8, 9 ve 10 sıra no'lardaki taşınmazların imar durumu Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı TAKS:0.35 KAKS:1.05, diğer arsa niteliğindeki taşınmazların imar durumu Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı TAKS:0.35 KAKS:1.40 olup, 18 sıra no'daki zeytinlik niteliğindeki taşınmazın imar durumu Köy Yerleşik Alanı Civarı sınırları dışında olup, imar planı bulunmamaktadır.
7) İhaleye katılmak isteyenlerin(Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler) Belediyemize en geç 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 12.00'a kadar; dilekçe ekinde geçici teminat ve şartname satış bedeli makbuzlarıyla birlikte; 
Gerçek kişi olması halinde, aslının ibraz edilmesi şartıyla resmi kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği) fotokopisi,
Tüzel kişi olması halinde, Şirket İmza Sirküleri, açık artırmaya katılacak kişi adına düzenlenmiş Yetki Belgesi (gayrimenkul alım-satım yapabilme yetkisi), Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ilanı ve şirket kaşesi,
Gerçek veya Tüzel kişiler kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler. Bu durumda ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın satış(tapu tescili) gerçekleşene kadar devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi, ortaklık hisse oranlarında değişiklik yapılmayacaktır.
Vekâleten katılım olması halinde, vekilin gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, işbu ihaleye katılmaya, teklif vermeye, ihale bedelini ödemeye, işbu şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya vb. hususlarda yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noterde düzenlenmiş vekâletnamesi,
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi ile müracaatları yeterlidir. Yukarıda belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular, posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8) Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02037576