AYVACIK  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Müdürlüğümüz, Hemdemtepe Orman Parkındaki (Konaklamasız) Gelir Getirici tesislerin işletmeciliğinin kiralanması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.İDARENİN :

a) Adresi: Ümmuhan Mah. Edremit Cad. No: 4C Ayvacık/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 0 286 712 10 12 - 0 286 712 20 47

c) Elektronik posta adresi: ayvacikisl@ogm.gov.tr

2.İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ: 

 

 

Niteliği

 

 

İli

 

 

İlçesi

 

 

Mahalle

 

 

Mevkii

 

 

Yüz ölçümü

 

 

Muhdesatı

 

 

İşletme Hakkı Kira Süresi

 

Orman (Devletin Hüküm ve tasarrufu altındaki yer)

 

Çanakkale

 

Ayvacık

 

Fatih

 

Hemdem Tepe

 

10,9 Ha.

 

Yok

 

 

20 ( Yirmi) Yıl

3.İHALE KONUSU İŞİN   :

İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı: Hemdemtepe Orman Parkındaki (Konaklamasız) Gelir Getirici tesislerin (Orman parkında ;   1 adet 250 m2 Kır Lokantası, 1 adet 20 m2 Büfe, 5 Adet 30 m2    ( her biri 6 m2 )  Yöresel Ürünler Satış Yeri yapılması öngörülmektedir.) işletmeciliğinin, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

a) Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli: 36.900,00 TL

b) Geçici teminat miktarı: 3.690,00TL (Tahmin edilen bedelin % 10’u )

4.İHALENİN :

a) Yapılacağı yer: Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Toplantı Salonu

b) Tarih ve saati: 27.02.2024 – 14:30

5.İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE  YETERLİK   KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER :

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3.Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve  faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

5.1.4 Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç),

5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu Kurumlarından istenmeyecek).

5.1.7.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.8.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

5.1.9.Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin  (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,

5.1.10.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.12,Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.1.13.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6.İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Hesabına ( TR49 0001 0003 2409 5789 2450 01) yatıracaklardır.

7.TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2. Teklifler 27.02.2024 Salı Günü Saat 14:30’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme  hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7.5.Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01983512